Zemní práce

Realizujeme a zajišťujeme zemní a výkopové práce.

V případě Vašeho zájmu o služby, které poskytujeme, Vám garantujeme naši spolehlivost v plnění sjednaných termínů a kvalitně odvedenou práci. Klademe na sebe a naše zaměstnance vysoké nároky, čímž zajišťujeme spokojenost zákazníka. Technická řešení námi nabízených služeb jsou na profesionální úrovni. Veškerá specifika zakázek jsou řešena individuálně, jelikož si uvědomujeme, že každá realizace je jiná. Za všechny námi poskytované služby zaručujeme vysokou kvalitu provedení.

 • pro naše zákazníky zajišťujeme nadstandardní služby
 • vytyčení všech stávajících inženýrských sítí v souladu s požadavky uvedených správců
 • zajištění zařízení staveniště a ploch pro skladování materiálů za účelem úspory místa a minimalizaci poplatků
 • zajištění plynulosti výstavby s minimalizaci doby záboru veřejných prostranství a všech ostatních ploch podléhajících zpoplatnění (nájmy, zábory, náhrady škod), zpracování harmonogramu výstavby
 • hospodárné nakládání s materiálem převzatým od objednatele (včetně evidence a vrácení nepoužitého materiálu), zabezpečení proti jeho zcizení v průběhu výstavby a podobně
 • koordinace prací s geodety před, v průběhu a po realizaci
 • souhlasy správců inženýrských sítí se skutečným provedením stavby
 • zastupování objednatele a styk s orgány místní správy, zejména úřady ÚMOb, SSMSK, Kraj atd.

Předběžný cenový rozpočet. Jedná se o rozpočet, který je zpracován ve fázi před realizací. Tento rozpočet nebývá podrobný a dává pouze přibližné výsledky. Výpočet nákladů vychází pouze ze zjištění objemových ukazatelů stavby jako je například obestavěný prostor, délka trasy, zastavěná plocha, atd.

 1. zemní práce, tedy výkop a také zához, odvoz a skládkování stavební sutě, odpadů a přebytečné zeminy
 2. jemné úpravy povrchů a uvedení staveniště do původního stavu
 3. protlaky do DN225
 4. překopy komunikací s následným uvedením do původního stavu
 5. zajištění dopravního značení na komunikacích a chodnících dotčených stavbou
 6. přechodové lávky na komunikacích pro pěší, výstražné značení
 7. zajištění ochrany odkrytých stávajících inženýrských sítí a zabezpečení oprav v případě jejich poškození (včetně prokazatelného převzetí opravy správcem sítě)
 8. hydroizolace kolem domů. Odkrytí základů, oprava obezdívky, hydroizolace dle technologického postupu, upravení do původního stavu
 9. provedení vstupů inženýrských sítí do objektů včetně následné opravy hydroizolace v místě vstupu
 10. doprava materiálu na stavbu, dodávka materiálu podle domluvy

 

Komentáře jsou uzavřeny.